Woonproject

Visie

De Kompanie vzw streeft ernaar om personen met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of een motorische of sensoriële beperking volwaardig te laten participeren binnen de samenleving. De kerndoelstelling bestaat erin te werken op maat en een inclusieve, vraaggestuurde ondersteuning uit te  bouwen die tegemoet komt aan het uniek zijn van iedere persoon. Op deze manier wordt gepoogd de levenskwaliteit te optimaliseren. Centraal staat het vergroten van zelfstandigheid, verruimen van grenzen, stimuleren van sociale contacten en bevorderen van het competentiegevoel. De Kompanie vzw wil vanuit haar visie een beweging teweeg brengen bij mensen uit de hele samenleving, omdat ze sterk gelooft in de kracht van haar basispijlers.Missie

De Kompanie vzw verstrekt dagbesteding en streeft naar het aanbieden van een woongelegenheid. De deelnemers van de dagbesteding zijn ouder dan 14 jaar en hebben een zekere taakspanning en mate van zelfstandigheid. De bewoners van de woongelegenheid zijn minimum 21 jaar. Naast het bieden van zorg en ontplooiingskansen, legt De Kompanie vzw de klemtoon op vraaggestuurd en inclusief werken.

De dagbesteding omvat een creatief atelier, gevestigd in het kunstencentrum Kaleidoscoop te Mortsel. Enkele dagen per week worden er activiteiten georganiseerd die ondersteund worden door enkele vrijwilligers onder supervisie van een beroepskracht. Het activiteiten aanbod is ruim, gaande van creatief knutselen (breien, schilderen, koken, etc.) tot ontspannende uitstappen (een bingo, zeilen, een zoektocht, etc.). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich vooraf inschrijven voor een activiteit, maar verder zijn er geen verplichtingen. De Kompanie vzw onderscheidt zich van andere dagcentra in het vraaggestuurd werken en de vrijwillige deelname van de participanten. Deze flexibele manier van werken blijkt vaak niet mogelijk binnen de reguliere dagcentra omwille van grote structuren, strakke regelgeving en lange wachtlijsten.

De Kompanie vzw wil naast dagbesteding, ook een woongelegenheid aanbieden. Het gaat om een woongelegenheid waarbij huisvesting voorzien wordt voor zowel bewoners die willen samenwonen met anderen (gemeenschappelijke woning) als voor bewoners die zelfstandig willen wonen (studio’s). De woningen of studio’s zijn dermate ingericht (toegankelijk, veilig, etc.) en gesitueerd  (nabij bushalte, centrum, etc.) dat iedere bewoner een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden, op een eigen plek. Een hoofdopvoeder coördineert het leven binnen en buiten de woning, met de focus op toezicht houden, activeren en optimaliseren. Daarnaast wordt beroep gedaan op reguliere diensten (thuisverpleging, huishoudhulp, etc.), vaste begeleiders (dagelijks terugkerende activiteiten), vrijwilligers (klussen, ondersteuning, etc.), stagiaires (begeleiding en ondersteuning) en betrokkenen (familie, vrienden, etc.).

In de gemeenschappelijke woning heeft iedere bewoner een ruime kamer met eigen badkamer (lavabo, douche en toilet) en inrichting met eigen klemtonen. Het gemeenschappelijke gedeelte van de woning omvat een aangepaste keuken, eetruimte, garage, badkamer, stille ruimte, televisiekamer, polyvalent zaaltje en waskamer (wasmachine en droogkast). De studio’s worden zo ingericht dat de persoon een zelfstandig leven kan leiden, dit houdt in dat de persoon er moet kunnen koken, eten, slapen, zich wassen en ontspannen.

De Kompanie vzw verwacht van iedere bewoner een maandelijkse betaling die maximum 1/3e van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) bedraagt. De zorg en ondersteuning worden gefinancierd met de persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) basisondersteuningsbudgetten  (BOB), persoonsvolgende budgetten (PVB) en/of andere ondersteunende budgetten. Hierbij wordt solidariteit  als een belangrijke voorwaarde aanzien.

De woongelegenheid biedt een veilig en huiselijk milieu, waarin iedere bewoner individueel begeleid, ondersteund en geactiveerd wordt. De wensen en verwachtingen van de bewoner en diens netwerk van ouders en brussen staan centraal bij de invulling van de activiteiten dagelijks leven (ADL). Om transparantie te garanderen, zal er regelmatig overleg met de ouders en jongeren worden gepleegd. Er zal ook steeds in de eerste plaats gehandeld worden naar hun verwachtingen, met het oog op privacy, veiligheid, respect en voldoende sociale integratie. Er wordt dus zeker bij de aanvang van het project een sterke betrokkenheid en inzet verwacht van de jongeren, de ouders en het dichte netwerk.

Er wordt sterk ingezet op de continuïteit van het project, opdat ouders gerust kunnen zijn dat hun jongeren de beste zorgen krijgen, die ten allen tijde voldoet aan hun verwachtingen. Omwille van de actieve betrokkenheid gelooft De Kompanie vzw dat iedere betrokkene heel wat voldoening zal ervaren en komt tot het leiden van een voldoende zelfstandig en gelukkig leven.