De Kompanie

Creatief Atelier


Opvolging woonproject

05 – Definitieve start van ons bouwproject

De Kompanie vzw verstrekt dagbesteding en streeft naar het aanbieden van een woongelegenheid.  Met dit zinnetje uit een verslag van 2014 werd het startschot gegeven van de zoektocht naar een geschikte bouwgrond.
Ons doel: een kleinschalig woonproject met dagbesteding bouwen voor vijftien jongvolwassenen met een beperking.

We contacteerden verschillende kerkfabrieken en we gingen op zoek naar een mooie plek met de gemeentebesturen van Boechout en Edegem.  In Mortsel hadden we o.a. een gesprek met de technische dienst van de stad over de eventuele aankoop en de mogelijkheden van Hoeve Liekens.

Na een lange zoektocht vonden we in Mortsel een geschikt stuk grond van 2648 m², niet ver van het centrum van Mortsel.  De grond kregen we, tegen vergoeding, in erfpacht van de Kerkfabriek Sint-Benedictus.  Deze locatie nabij de dorpskern biedt onze jongvolwassenen de mogelijkheid om zelfstandig naar de winkel te gaan.  Openbaar vervoer is eveneens vlakbij. Ideaal!

De grond, die tot dan door sommige buurtbewoners werd gebruikt als volkstuintje, werd opgeruimd en bouwrijp gemaakt.  

Van de ingediende voorstellen sluit het ontwerp van het architectenbureau Toon Saldien uit Boechout het best aan bij onze projectdefinitie.  Zij wonnen onze architectuurwedstrijd met glans en mochten hun ontwerp verder uitwerken.

Sinds mei 2019 is onze stedenbouwkundige vergunning in orde. De volgende mijlpaal in ons verhaal is juli 2020: onze kredietaanvraag is volledig afgehandeld en goedgekeurd door Triodos Bank.

Op dit moment werken onze architecten en ingenieurs samen aan de finale versie van onze bouwplannen.  Alle details worden samen nauwkeurig overlopen en op punt gesteld. Aannemer HBS (Groep Vanhout/BESIX Group is een algemene aannemer actief in de Benelux) zal ons woonproject realiseren.

De graafwerken en eerste bouwwerken zijn half augustus gestart. Hier gingen nog tal van voorbereidingen aan vooraf. De staat van bevinding van een aantal huizen is opgemaakt.  Hetzelfde geldt voor de aanpalende fiets- en voetpaden.  Van de luchthavenautoriteiten kregen we een “go” om onze torenkraan te plaatsen.  Het werfinrichtingsplan is intussen klaar.  De werfkeet staat er.  Achter de schermen worden een heleboel documenten ingevuld, elektronisch of op papier en vervolgens aangetekend verzonden of gemaild naar de meest uiteenlopende bestemmelingen (stad Mortsel, RSZ, Fluvius, Water-link, FOD Financiën, verzekeringen, een firma voor diep-sondering en funderingsadvies, een adviesbureau inzake veiligheidscoördinatie,…).  Na al die jaren van zoeken, onderhandelen en praten, is het moment nu daar.  Eindelijk!

De bomen die blijven staan werden onlangs een eerste maal gesnoeid. De landmeter heeft recent de lijnen van onze gebouwen uitgezet en de houten paaltjes en plankjes geven hun oppervlakte mooi weer tussen de bloemen en het gras.

Ons project komt stap voor stap dichterbij.  De einddatum zou pakweg binnen 12 maanden zijn.  In september of oktober 2021 zou er dus een feestje kunnen zijn daar aan de Mayerlei.  In deze tijden een riskante voorspelling, maar – voorzichtig – hopen mag.

04 – Vipa dossier (2)

Wij mogen u met trots meedelen dat wij als eerste ouderproject in Vlaanderen een VIPA-subsidie in de wacht gesleept hebben. Het heeft enorm veel werk gekost, maar YES.

Deze Vlaamse Infrastructuur voor Persoonsgebonden Aangelegenheden premie dient voor het aangepast bouwen voor mensen met een beperking.

We mogen starten met bouwen. Dit is de grootste mijlpaal tot hiertoe voor vzw De Kompanie. Woonproject De Kompanie wordt nu echt werkelijkheid. Voorjaar 2020 zouden we van start gaan.

De gesprekken met de aannemers waren en zijn nog steeds aan de gang en er werden plannen gemaakt voor een feestelijke ‘eerste steenlegging’ op 16 mei 2020. De organisatie was in een finale fase en de uitnodigingskaarten lagen al klaar.

Het moest een spannend jaar 2020 worden voor De Kompanie … maar dan kwam corona !! De voortgang van het project is tijdelijk opgeschort.

Het is nu belangrijk dat we de juiste weg vinden om hier constructief mee om te gaan.

03 – Vipa dossier (1)

Dankzij de administratie van VIPA is ons het voorstel gedaan om een erkenning bij het VAPH aan te vragen en alzo ook aanspraak te kunnen maken op een subsidieforfait voor 26 extra plaatsen collectieve en ondersteunende zorglokalen buiten onze oorspronkelijk bedoelde 15 bewoners. Dit betekend dat we buiten de 15 bewoners ook nog 26 plaatsen voor dagbesteding mogen organiseren.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding heeft op 8 januari 2020 ons ouderinitiatief voor de nieuwbouw van ons woonproject voor woon- en dag-ondersteuning met een capaciteit voor 15 volwassenen met een handicap ook goedgekeurd waardoor wij subsidies zullen ontvangen.

Hierop moesten wij wel wachten alvorens het bevel van aanvang der werken gegeven mag worden.

02 – Er komt eindelijk schot in de zaak van ons woonproject

Nu we vergunning hebben, kunnen we eindelijk startsein geven aan enkele aannemers om met de werken te starten.
 
Het vellen van bomen wordt aanzien als een start van de werken. Daarom werd bij de stad in het omgevingsloket 3 februari 2020 als startdatum van de werken opgegeven.
 
Aannemer J. Verheyen zou in de loop van de eerste week van februari reeds met het vellen van de bomen kunnen beginnen.  Onze grote Mati-notenboom en een spar worden behouden. Immers hebben we enkele bomen nodig voor de boomhut van onze vriend Mathias Possemiers.
 
Er werden met betrekking tot onze bouw meerdere offertes ingediend. De architecten brengen hierover advies uit en het Bestuur zal een beslissing treffen zodat we begin 2020 effectief kunnen starten met de ruwbouwwerken.

Ons woonproject omvattende: GEBOUW 1 met woongelegenheid voor 15 bewoners en ruimte voor dagateliers en GEBOUW 2 bestaande uit buurtwinkeltje met koffiehuis en ontspanningsruimte voor de bewoners, wordt samen op ca. 4,8 miljoen euro geraamd. 

01 – De omgevingsvergunning

Nadat twee buren bezwaar hadden ingediend tegen de omgevingsvergunning welke door de stad Mortsel op 27 mei 2019 was verleend, heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 17 oktober 2019 terug vergunning verleend. De beslissing werd bij aanplakking op 28 oktober 2019 bekendgemaakt.

Er kon bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen (RvVb) nog hoger beroep aangetekend worden, maar het bleef gelukkig hieromtrent stilletjes.

Dit houdt in dat de cvba-so De Kompanie Invest definitief bouwvergunning heeft verkregen en met de bouwwerken zou kunnen starten.

Ondertussen zijn ook volop onderhandelingen met verschillende aannemers lopende en verwachten we met de ruwbouw-werken te starten begin maart 2020. We kunnen geen tijd meer verliezen, want we willen Gebouw 1 in het voorjaar 2021 bewoonbaar hebben.